Ime: mc.kgb-minecraft.info

Test: Srpski (latinica)
Trenutni rank: 11
U trenutku kada je upisan u bazu, bio je rank: 4
Vreme testiranja: 22.07.2017. 20:27

Sakupljeno poena: 15766
Broj reci u minuti: 1970
Broj slova u minuti: 9852

Dobre reci (1970):
malo, bi, ono, mu, gde, ga, ih, undefined, on, pa, više, sve, samo, vreme, to, undefined, on, jedan, ti, reče, njega, ovo, oni, undefined, koja, bila, ne, ne, nekoliko, oko, bilo, undefined, ih, se, njih, prema, nisu, mnogo, pre, undefined, joj, koje, mu, tu, zbog, njega, će, undefined, sada, malo, nas, dok, joj, mnogo, tako, undefined, ljudi, koji, li, kad, mi, tako, joj, undefined, na, pa, malo, tako, da, tako, onda, undefined, možda, bili, ovde, kroz, ljudi, njega, te, undefined, im, pre, nisam, mnogo, pre, bili, su, undefined, njih, da, sam, ovde, ljudi, sa, ga, undefined, je, samo, bio, smo, ovo, pa, kako, undefined, im, ali, malo, ponovo, joj, nešto, ih, undefined, će, ništa, iz, te, bila, ne, ono, undefined, više, tu, ako, smo, koja, od, zbog, undefined, ono, ono, koja, gde, onda, za, za, undefined, šta, može, bilo, ih, sada, ljudi, ljudi, undefined, njega, kroz, će, nije, tamo, toga, ništa, undefined, može, ljudi, si, onda, nije, njega, bilo, undefined, sa, mu, oko, smo, ona, nas, smo, undefined, onda, može, dok, nego, su, nisu, ono, undefined, mogao, ni, ih, za, po, nas, koje, undefined, tamo, da, nisu, ne, koja, im, bio, undefined, prema, koji, tu, što, njih, bio, koja, undefined, koji, ona, šta, bilo, onda, me, ili, undefined, znam, sa, te, sa, pre, mi, nego, undefined, se, može, ga, jedan, do, si, su, undefined, bez, koje, ona, je, do, jedan, dok, undefined, toga, od, više, mi, nas, li, šta, undefined, od, nekoliko, li, mogao, gde, prema, već, undefined, će, gde, pre, ali, ona, šta, ih, undefined, malo, gde, mnogo, kroz, mnogo, nešto, dok, undefined, njega, on, se, pre, tu, ona, ništa, undefined, nego, ili, ljudi, ja, više, su, nešto, undefined, koje, bio, ni, oko, na, nisu, to, undefined, sam, će, do, čak, možda, samo, ti, undefined, kroz, kako, ovo, pa, bilo, biti, oko, undefined, toga, ih, više, tu, ovo, on, nisam, undefined, vreme, nije, oko, ona, će, bilo, joj, undefined, već, me, ono, ovde, njega, malo, mogao, undefined, tako, ali, se, toga, za, od, kada, undefined, nisam, si, sa, po, onda, nekoliko, ga, undefined, sam, bez, nešto, njega, bez, bio, do, undefined, kada, kad, nije, tamo, se, ni, nisu, undefined, po, bez, od, onda, li, jedan, njega, undefined, pre, su, on, kroz, pre, bez, si, undefined, on, ono, si, mnogo, na, sve, znam, undefined, nekoliko, samo, će, dobro, nisu, ponovo, dok, undefined, mu, na, biti, gde, do, zbog, njega, undefined, ona, će, ona, koje, ponovo, ga, jedan, undefined, kada, jedan, po, oko, možda, si, samo, undefined, iz, su, nisam, ovde, od, može, ali, undefined, kad, bi, ponovo, joj, možda, jedan, samo, undefined, tako, se, ništa, li, zbog, li, su, undefined, pa, koja, mogao, mogao, si, ga, smo, undefined, tu, za, će, ili, pre, sada, do, undefined, ono, sam, ne, čak, njih, ona, ti, undefined, možda, onda, ponovo, oko, nego, bez, me, undefined, oni, njih, to, bili, više, bili, nekoliko, undefined, biti, te, ili, samo, koja, ne, prema, undefined, vreme, sam, kroz, dok, pre, sa, tu, undefined, to, ono, iz, ti, ti, što, dobro, undefined, nas, on, tako, kroz, sve, ti, kroz, undefined, kao, što, za, ni, po, samo, toga, undefined, su, ono, se, ne, ono, nisam, reče, undefined, im, već, ti, ako, iz, ne, pa, undefined, ga, nas, njega, još, kako, ne, možda, undefined, se, pre, biti, joj, reče, još, oni, undefined, je, ovo, nešto, li, mi, možda, dok, undefined, ovde, joj, iz, ništa, toga, ne, koji, undefined, bi, od, toga, ne, bio, oni, smo, undefined, pa, kad, nego, joj, oni, ti, nisu, undefined, čak, smo, ja, toga, bilo, nije, još, undefined, ponovo, bi, nije, pa, tamo, ga, bi, undefined, što, ako, ako, čak, kroz, ponovo, su, undefined, koja, smo, nisu, ili, do, je, tu, undefined, iz, nisam, ponovo, sam, ni, njega, prema, undefined, čak, im, ovde, ovo, smo, njega, ni, undefined, njih, koja, bili, samo, dobro, mu, oni, undefined, nego, ništa, bila, do, malo, ovde, to, undefined, nešto, biti, kada, ja, prema, za, nešto, undefined, bili, ono, ona, do, nego, ja, njih, undefined, nekoliko, njih, iz, kada, zbog, do, nekoliko, undefined, nešto, nisu, ali, oko, su, nije, bez, undefined, više, njega, sve, pre, vreme, se, sa, undefined, im, već, nas, ne, te, za, gde, undefined, može, me, gde, zbog, oni, ono, to, undefined, on, od, njih, vreme, na, dok, smo, undefined, ono, što, ga, te, tamo, što, reče, undefined, je, im, mi, ti, dobro, nije, ovde, undefined, prema, koje, ili, dok, mogao, bi, ljudi, undefined, ih, na, još, li, možda, bi, nas, undefined, nisam, tamo, će, malo, još, bio, njih, undefined, ponovo, koje, mi, ako, nekoliko, ovo, ili, undefined, koja, još, mnogo, koji, oni, ljudi, ovde, undefined, ništa, ga, bila, pre, ništa, samo, koji, undefined, ti, ljudi, koje, te, do, si, može, undefined, već, može, ali, si, tako, samo, se, undefined, sa, onda, do, li, iz, ga, malo, undefined, zbog, se, kao, ljudi, tu, može, ovde, undefined, nisu, si, možda, on, ona, tamo, ga, undefined, bili, ni, nekoliko, li, sam, dobro, ako, undefined, on, li, kroz, si, koje, njih, do, undefined, ih, nego, nekoliko, ako, ti, na, toga, undefined, gde, ponovo, joj, već, samo, ono, onda, undefined, sve, na, bili, bio, se, znam, čak, undefined, će, do, kada, njih, ja, nekoliko, više, undefined, ni, dok, bio, nekoliko, sam, mu, još, undefined, on, nisu, su, nisu, ponovo, ali, ti, undefined, od, pa, su, ljudi, nego, čak, nekoliko, undefined, bilo, mi, bi, ono, bez, što, kao, undefined, tamo, im, tamo, za, će, nije, može, undefined, sada, ni, nisam, će, nas, ti, koji, undefined, biti, pa, će, pa, toga, nisu, tamo, undefined, nisam, bili, kada, pa, do, ne, da, undefined, možda, ti, nisu, se, njega, još, me, undefined, pre, prema, ovde, nas, tako, nisam, se, undefined, smo, koja, njega, oni, za, što, bio, undefined, će, ih, kako, na, me, ili, nas, undefined, mi, bio, njega, bila, bi, nas, od, undefined, ih, toga, oko, se, joj, šta, što, undefined, više, već, vreme, ponovo, bez, nije, toga, undefined, biti, iz, od, njih, već, na, kada, undefined, može, već, nas, dobro, prema, biti, bili, undefined, kako, ja, bili, kada, mnogo, onda, ih, undefined, koje, koje, mnogo, ni, iz, te, do, undefined, da, reče, bili, ali, gde, se, možda, undefined, zbog, jedan, ih, ono, možda, na, nešto, undefined, se, bila, joj, nisu, da, što, za, undefined, pre, nisam, ali, će, ponovo, ja, mu, undefined, ovo, sada, ovde, tu, on, dobro, ono, undefined, su, sa, tako, nekoliko, bili, njih, kroz, undefined, se, nekoliko, ja, sam, njih, da, oni, undefined, kroz, sada, mnogo, dok, jedan, gde, im, undefined, toga, smo, ništa, šta, će, ako, za, undefined, sam, toga, bez, toga, kad, da, me, undefined, kao, ono, do, mi, ljudi, možda, nas, undefined, njega, kroz, bez, bi, sada, ili, za, undefined, te, tamo, pa, dobro, joj, sada, sa, undefined, kad, vreme, ga, bez, zbog, tamo, ako, undefined, ni, biti, mu, bila, gde, ono, toga, undefined, kao, koja, čak, gde, kao, samo, bi, undefined, sam, ništa, nije, toga, gde, nisam, koji, undefined, zbog, biti, nisu, koje, mogao, ovde, još, undefined, mu, bila, na, kao, kao, jedan, sa, undefined, dobro, ako, mi, već, tako, ja, koji, undefined, to, njih, bi, je, za, ako, me, undefined, on, dok, nisu, kao, šta, da, te, undefined, više, me, ono, iz, može, mogao, sada, undefined, ona, ono, ili, koja, pre, se, iz, undefined, te, nešto, još, dok, reče, ne, prema, undefined, koja, njih, od, ili, mu, ali, ona, undefined, bez, kada, još, malo, da, njega, po, undefined, dobro, to, do, ih, kad, me, mi, undefined, ih, već, ga, oni, ona, koji, joj, undefined, me, ona, on, te, prema, možda, po, undefined, ili, još, kroz, bilo, je, dok, je, undefined, što, ništa, čak, gde, dobro, možda, mnogo, undefined, sada, ni, ona, zbog, me, oni, nisam, undefined, mu, si, možda, nije, li, pa, joj, undefined, biti, ovo, onda, za, još, koje, ja, undefined, po, ni, ljudi, sam, koja, ili, koji, undefined, nego, po, onda, se, vreme, me, možda, undefined, njih, kroz, njih, je, dobro, nekoliko, tako, undefined, će, možda, zbog, ovde, si, po, ti, undefined, kada, samo, mu, bez, znam, njih, da, undefined, će, nas, mi, može, njih, ja, vreme, undefined, dok, kako, nego, malo, to, ti, ako, undefined, koja, malo, zbog, bilo, vreme, će, se, undefined, koji, čak, da, nekoliko, samo, je, nekoliko, undefined, tu, će, pre, ljudi, ih, bio, ni, undefined, zbog, bilo, njih, ga, nekoliko, ono, ljudi, undefined, šta, ona, me, sve, mi, nego, dok, undefined, njih, si, mi, bili, biti, koje, su, undefined, onda, će, jedan, samo, ovo, njih, malo, undefined, iz, mi, su, samo, oni, ih, ovde, undefined, jedan, su, nije, još, li, će, to, undefined, se, koji, ali, oni, mogao, nego, može, undefined, bio, će, kad, su, nije, tako, li, undefined, oko, ona, smo, toga, bilo, do, ponovo, undefined, ali, onda, sam, mu, ja, na, bilo, undefined, ako, tako, dobro, ti, ti, ništa, oko, undefined, tu, nego, malo, pa, nas, bez, dobro, undefined, dok, mu, šta, vreme, ih, koje, on, undefined, kroz, bez, ti, ono, na, mu, nešto, undefined, zbog, su, samo, već, onda, nisu, nekoliko, undefined, će, koji, pa, što, koja, možda, koji, undefined, prema, toga, do, kroz, bila, ali, vreme, undefined, kao, gde, joj, bila, mu, još, oni, undefined, još, nije, joj, tako, iz, ovo, do, undefined, to, bila, oni, bilo, više, ne, prema, undefined, te, kroz, ništa, koje, možda, ona, nego, undefined, nisu, prema, ja, oko, ono, njega, je, undefined, bila, pre, li, koja, sa, njih, toga, undefined, pa, koja, tamo, li, ne, se, pa, undefined, sam, možda, nešto, gde, koje, ali, nije, undefined, dok, kroz, ga, ja, bilo, dok, sa, undefined, li, već, bez, bili, ako, si, mogao, undefined, malo, tu, kroz, smo, im, mnogo, gde, undefined, gde, nisam, pa, mnogo, smo, ne, sa, undefined, nego, dok, bi, sam, njih, šta, tamo, undefined, tamo, malo, tamo, im, bi, tako, zbog, undefined, će, će, za, ponovo, ono, samo, ja, undefined, nije, tamo, mnogo, nije, još, pa, vreme, undefined, sa, dobro, su, ovo, pa, mi, li, undefined, samo, kao, oko, ponovo, bi, gde, ako, undefined, pre, nego, njih, nešto, onda, ali, sa, undefined, jedan, nije, do, bio, ni, kad, te, undefined, ih, ih, samo, im, biti, koji, mnogo, undefined, iz, joj, ili, sada, toga, već, sada, undefined, da, iz, nisam, samo, ne, tu, već, undefined, ja, da, tamo, nas, bi, ih, iz, undefined, kroz, bilo, ništa, sve, već, sve, njih, undefined, sve, tako, nisam, ni, ako, nisu, kroz, undefined, ga, pre, me, njih, ali, više, ona, undefined, si, sve, dok, nas, bez, oni, sam, undefined, je, to, može, još, kada, se, ni, undefined, oko, znam, te, možda, tamo, im, kroz, undefined, je, bili, kao, ponovo, nije, nisu, pa, undefined, što, nas, iz, prema, ti, nisu, ponovo, undefined, bio, možda, može, bila, pre, može, koje, undefined, iz, dok, nego, mu, na, on, ali, undefined, na, ja, jedan, sve, čak, gde, ne, undefined, ga, bi, onda, za, ovo, ako, samo, undefined, možda, pa, prema, koja, nisam, ono, ni, undefined, njega, ovde, nas, nas, šta, su, mi, undefined, pa, sam, biti, ja, njih, sve, do, undefined, si, nas, gde, mogao, reče, nisam, mnogo, undefined, ili, koja, biti, sve, da, ako, kada, undefined, mi, možda, sa, dok, bilo, biti, ponovo, undefined, sam, ovde, mu, možda, kad, nego, od, undefined, reče, ovde, već, mu, može, ga, jedan, undefined, toga, do, si, nisam, oni, njih, mi, undefined, nešto, ja, su, više, joj, tu, ono, undefined, bila, mogao, još, je, ih, za, pa, undefined, to, dok, ali, nisam, ovo, kada, joj, undefined, prema, ponovo, sada, prema, nije, se, ovo, undefined, toga, bila, su, kada, tu, ne, nas, undefined, do, pre, sam, nije, sam, koji, iz, undefined, mi, dok, kroz, tako, koji, njega, koji, undefined, samo, kroz, možda, smo, njih, prema, tako, undefined, sve, ili, kao, kao, nego, bi, zbog, undefined, sam, njega, ti, kada, ja, bez, nas, undefined, su, iz, biti, joj, oni, koja, biti, undefined, pa, na, pa, sa, mogao, oko, to, undefined, ponovo, oko

Lose reci (0):


Link ka tvojoj stranici: