Ime: mc.kgb-minecraft.info

Test: Srpski (latinica)
Trenutni rank: 5
U trenutku kada je upisan u bazu, bio je rank: 2
Vreme testiranja: 22.07.2017. 20:30

Sakupljeno poena: 22236
Broj reci u minuti: 2773
Broj slova u minuti: 13890

Dobre reci (2773):
bi, toga, vreme, već, ili, ako, sa, undefined, bili, ništa, je, iz, oko, bili, može, undefined, bez, onda, njega, više, to, im, može, undefined, nekoliko, bio, te, šta, ponovo, do, ili, undefined, nego, ili, do, bilo, bili, joj, bio, undefined, nije, ne, ona, zbog, nas, ti, čak, undefined, nego, im, za, sam, mu, mi, nešto, undefined, tu, još, oko, ovde, smo, da, nego, undefined, sa, malo, sve, sada, ni, sada, kako, undefined, sve, nego, koje, što, bilo, smo, ništa, undefined, ja, vreme, me, ništa, ni, nisu, sam, undefined, je, nekoliko, toga, on, može, može, ga, undefined, bili, onda, ovde, sve, ne, toga, jedan, undefined, koje, pa, im, šta, ono, pa, vreme, undefined, pa, možda, se, ti, od, njega, gde, undefined, bila, koje, dobro, oko, to, nisu, mnogo, undefined, njih, zbog, ja, ili, nas, ih, nisu, undefined, tamo, ljudi, od, koja, toga, sam, ako, undefined, njega, si, još, me, ih, bi, već, undefined, mogao, više, za, nekoliko, oni, njega, kada, undefined, sada, joj, biti, ona, tako, njih, se, undefined, je, bez, sve, su, mnogo, nego, ponovo, undefined, si, to, sada, sada, da, nisam, kada, undefined, da, sve, pre, te, ja, šta, ponovo, undefined, dobro, mi, oko, nisu, na, nije, mogao, undefined, da, tamo, si, tu, šta, sada, koja, undefined, su, njega, kroz, ih, nego, da, nas, undefined, malo, on, nešto, malo, čak, ništa, koje, undefined, nekoliko, šta, je, ne, nešto, biti, do, undefined, se, samo, zbog, dok, mnogo, ni, da, undefined, biti, za, sam, iz, nešto, možda, samo, undefined, nisam, smo, prema, sa, mnogo, već, toga, undefined, im, sam, koji, dobro, nisu, tu, tu, undefined, nije, ili, nas, prema, toga, šta, vreme, undefined, kada, na, oko, zbog, je, kao, zbog, undefined, ih, im, nije, malo, može, te, bilo, undefined, malo, što, joj, tako, ih, mogao, ljudi, undefined, tamo, ti, prema, biti, ni, sam, nas, undefined, ona, što, kroz, ništa, biti, ti, me, undefined, ni, kad, koja, da, tamo, ono, koje, undefined, ih, te, kad, može, ono, nije, po, undefined, čak, vreme, ne, se, možda, nisu, su, undefined, si, ako, to, mnogo, on, te, ona, undefined, prema, reče, ono, bilo, te, biti, nije, undefined, koje, kad, oko, sa, si, ovo, kad, undefined, smo, mi, do, koji, zbog, još, sa, undefined, je, joj, nisam, tako, dok, da, do, undefined, oni, na, tamo, nego, još, onda, ona, undefined, me, možda, ništa, kroz, koje, možda, njih, undefined, bilo, od, se, možda, nisu, još, reče, undefined, me, već, tamo, na, pa, nije, ti, undefined, nisam, biti, nije, zbog, kroz, ono, toga, undefined, li, do, koji, ne, ako, ovo, koje, undefined, vreme, li, biti, kroz, ništa, vreme, li, undefined, kada, već, možda, nije, nešto, malo, jedan, undefined, nije, nisu, dobro, si, toga, ti, sve, undefined, reče, im, više, oko, iz, da, im, undefined, im, bez, si, kako, mu, je, već, undefined, dok, malo, od, koje, se, kako, tamo, undefined, nešto, od, zbog, ponovo, sve, si, na, undefined, kada, nas, da, me, tamo, joj, ništa, undefined, bi, bila, smo, više, ljudi, ona, ponovo, undefined, iz, ovo, više, njega, ne, njega, ti, undefined, bila, na, do, sada, koja, još, ga, undefined, oko, malo, će, ili, nisu, šta, joj, undefined, nekoliko, može, oko, nas, pa, bili, su, undefined, što, ni, kad, ih, joj, mu, nisam, undefined, da, on, bili, ljudi, ni, pre, sve, undefined, tu, ako, ponovo, ti, se, pa, dobro, undefined, sve, kroz, sada, li, bez, sam, ono, undefined, smo, ako, bio, šta, su, im, će, undefined, da, sa, mnogo, oni, još, dobro, ovo, undefined, nisu, bez, on, do, nas, ovde, koji, undefined, bilo, tu, kad, njih, oko, zbog, kad, undefined, sve, jedan, biti, sa, ništa, kada, si, undefined, dobro, me, koje, mu, ali, tamo, ništa, undefined, na, te, pre, još, ovo, bi, to, undefined, me, kad, kao, nas, nas, šta, bili, undefined, bi, od, ništa, prema, koje, ovo, ih, undefined, na, reče, nekoliko, kada, dobro, tako, tako, undefined, ga, bila, još, malo, su, li, malo, undefined, šta, sve, nego, nije, ga, se, bio, undefined, reče, su, ako, se, nisam, nas, pre, undefined, to, gde, mnogo, šta, samo, ja, nekoliko, undefined, se, do, sada, me, iz, to, ljudi, undefined, kada, sa, oni, ona, ne, ako, si, undefined, bili, po, li, ih, samo, će, po, undefined, iz, ni, onda, po, nešto, te, još, undefined, si, ili, ništa, reče, ali, ni, mnogo, undefined, samo, što, nisu, do, ja, ne, do, undefined, toga, ih, mu, ili, nisam, si, nešto, undefined, oko, tu, reče, bili, na, prema, me, undefined, ga, do, nije, reče, nisu, ne, ovde, undefined, još, kada, kad, već, na, njih, od, undefined, ponovo, se, tako, ako, dobro, ja, zbog, undefined, od, do, već, ili, koje, si, ti, undefined, prema, li, iz, te, može, tu, ali, undefined, im, vreme, nekoliko, ona, ona, im, mnogo, undefined, ili, ako, ili, sve, koji, koja, ona, undefined, gde, ali, onda, na, pa, mi, samo, undefined, ništa, možda, ali, možda, ovde, biti, zbog, undefined, te, prema, je, on, ni, sada, može, undefined, sam, on, ponovo, ni, ne, mnogo, koja, undefined, reče, nije, ni, do, samo, pre, ništa, undefined, vreme, vreme, zbog, nešto, malo, koja, kroz, undefined, li, ni, ništa, mogao, ih, su, kada, undefined, ili, njih, me, ili, nisam, za, joj, undefined, me, gde, toga, više, sa, te, si, undefined, sam, ne, ovo, si, prema, malo, se, undefined, tamo, pre, ga, koji, mogao, koji, tu, undefined, bili, ponovo, ovde, nekoliko, za, ih, sa, undefined, sa, tako, bio, je, onda, nisu, šta, undefined, gde, nisam, sada, kao, bez, nisam, dobro, undefined, nisam, ovde, nisam, koja, zbog, da, ja, undefined, kao, samo, za, bez, su, ponovo, koji, undefined, kada, sa, nekoliko, možda, im, te, ako, undefined, tamo, nego, tamo, nas, može, na, ne, undefined, gde, samo, reče, sada, sve, nekoliko, to, undefined, ona, kao, ih, još, gde, toga, koja, undefined, joj, ako, te, sada, onda, je, kroz, undefined, na, se, sam, ni, reče, joj, nas, undefined, ovo, samo, to, vreme, koja, više, mogao, undefined, mi, ljudi, smo, mi, nisam, bi, njega, undefined, koji, kroz, njega, tako, joj, čak, kako, undefined, toga, više, ih, na, ni, bili, će, undefined, zbog, po, nije, što, dok, već, ne, undefined, sada, toga, oni, vreme, može, reče, ljudi, undefined, ne, li, dok, sve, oko, ih, bi, undefined, njih, nas, kao, li, samo, im, ga, undefined, već, kad, ga, kako, sa, samo, već, undefined, znam, više, biti, sve, koje, već, više, undefined, joj, ono, ne, ne, bio, već, sa, undefined, to, je, ona, nisam, joj, već, može, undefined, nisam, ona, ti, da, reče, toga, kao, undefined, nisu, može, sa, tu, se, toga, samo, undefined, od, još, smo, ponovo, kad, do, njih, undefined, može, dok, im, bez, bio, šta, pre, undefined, toga, nije, mnogo, po, su, sve, ja, undefined, biti, iz, kao, zbog, onda, iz, pre, undefined, do, više, kada, ja, bez, ali, što, undefined, tamo, ili, ovde, nisu, oni, bio, ovo, undefined, ovde, onda, nego, kako, ili, do, znam, undefined, ovde, ako, ni, koja, mogao, mu, nisam, undefined, po, koje, ovo, ako, sa, može, čak, undefined, bio, nekoliko, do, reče, jedan, biti, pre, undefined, joj, ali, kao, nego, me, smo, bila, undefined, sada, ovde, ništa, bio, su, te, tako, undefined, si, šta, malo, da, te, da, iz, undefined, je, čak, kad, tamo, vreme, pre, sve, undefined, malo, već, bio, pa, pa, do, dobro, undefined, on, kao, za, sada, onda, ponovo, nego, undefined, sada, si, gde, su, bili, onda, kroz, undefined, više, kad, ili, zbog, po, nekoliko, bili, undefined, nešto, do, ja, je, njih, im, joj, undefined, oko, kada, šta, su, njega, mnogo, nisam, undefined, koja, ovde, do, do, kada, li, samo, undefined, jedan, iz, kad, već, kroz, sa, malo, undefined, prema, ne, koje, čak, te, pre, na, undefined, onda, tu, ne, kad, bi, kad, tako, undefined, sa, ga, što, koja, ni, dobro, za, undefined, kada, joj, sada, gde, kad, jedan, tu, undefined, dok, tako, do, će, je, si, od, undefined, malo, kao, ja, dobro, ako, on, pa, undefined, na, kao, ali, on, on, tamo, pa, undefined, jedan, jedan, kad, ništa, kad, mogao, malo, undefined, tu, kroz, na, ovo, ako, po, sada, undefined, nego, već, bilo, mu, me, ih, iz, undefined, jedan, smo, smo, su, ovo, ne, su, undefined, po, ti, što, on, koji, mi, bio, undefined, prema, gde, pre, ni, smo, samo, do, undefined, biti, ovo, reče, tamo, ovde, šta, to, undefined, ja, što, od, nego, nisu, nego, mogao, undefined, ovde, može, da, ona, dobro, reče, li, undefined, im, nisu, kroz, ona, sam, kada, bilo, undefined, gde, za, ih, joj, sve, šta, to, undefined, nisam, nisu, ja, ja, nisu, te, oko, undefined, već, bio, kao, ih, tako, koja, jedan, undefined, možda, je, tako, ništa, mi, kad, sve, undefined, bili, već, kroz, oni, nego, mnogo, ovo, undefined, ni, ti, zbog, tako, pa, sve, koji, undefined, gde, ono, bi, po, već, su, me, undefined, nego, prema, kad, si, to, me, gde, undefined, ništa, kao, će, mogao, li, bili, znam, undefined, samo, onda, koje, više, ponovo, bio, oni, undefined, jedan, ili, jedan, čak, ti, jedan, koja, undefined, za, kao, te, to, je, gde, na, undefined, već, sam, biti, koja, više, pre, mnogo, undefined, koji, nekoliko, se, za, kao, koja, ih, undefined, ja, ga, on, malo, bez, ni, pa, undefined, mu, mi, nas, možda, možda, ja, on, undefined, bi, možda, šta, možda, kao, ovo, već, undefined, li, kroz, do, prema, prema, oni, se, undefined, ako, ovo, onda, ne, na, kada, pa, undefined, više, oni, bez, mogao, kad, za, njega, undefined, ih, me, ljudi, već, sada, ti, dobro, undefined, bi, me, pa, samo, kada, biti, mnogo, undefined, nešto, može, znam, koje, mnogo, njih, šta, undefined, možda, jedan, može, smo, si, nešto, ih, undefined, jedan, mogao, šta, ono, nisu, prema, već, undefined, kao, nekoliko, reče, si, pa, mnogo, zbog, undefined, na, što, ona, kao, tako, su, tu, undefined, nešto, pa, nas, ako, toga, onda, bez, undefined, može, kroz, nego, čak, kad, čak, su, undefined, više, ovde, li, ali, te, ili, samo, undefined, do, pa, oni, nas, kada, kada, su, undefined, ali, ako, ono, za, na, ovo, zbog, undefined, kada, bila, on, će, kada, kroz, tu, undefined, nisu, ono, koje, smo, bilo, ni, šta, undefined, ih, ali, ono, ako, već, tu, onda, undefined, čak, ga, jedan, oni, je, li, sada, undefined, pa, ali, dok, jedan, si, kroz, bila, undefined, bio, oko, kao, za, koja, dok, tu, undefined, oko, sam, bio, koje, što, nešto, to, undefined, šta, više, reče, se, pa, bilo, će, undefined, on, mnogo, sam, bila, već, dobro, nešto, undefined, ili, onda, šta, na, si, se, li, undefined, mi, ga, tu, bi, koja, ovde, koja, undefined, njih, dobro, smo, ponovo, kada, već, ljudi, undefined, pa, od, se, smo, si, ja, za, undefined, ni, dobro, šta, kroz, mi, ih, on, undefined, im, za, bilo, njih, po, od, bio, undefined, ih, ako, bio, nije, nas, se, te, undefined, sa, što, bi, može, reče, mi, ti, undefined, oni, on, ništa, zbog, će, ako, prema, undefined, reče, dobro, nešto, to, se, samo, kako, undefined, kako, ljudi, oni, ti, možda, već, bilo, undefined, može, ništa, što, pre, ona, pa, se, undefined, za, li, sam, li, nisu, je, tamo, undefined, ovde, dok, kroz, to, ti, se, smo, undefined, za, biti, ih, više, ljudi, šta, pre, undefined, biti, do, pa, ponovo, vreme, iz, ni, undefined, njih, koje, do, zbog, kao, možda, sada, undefined, ih, si, zbog, mi, ti, dobro, nego, undefined, možda, mnogo, do, više, malo, sada, je, undefined, ona, njega, ali, nešto, ali, to, ti, undefined, ne, zbog, kako, nisam, pre, ali, ali, undefined, to, on, ona, od, joj, tako, kao, undefined, ali, već, nisu, li, si, jedan, malo, undefined, ljudi, nego, ono, ti, prema, malo, kad, undefined, reče, oni, možda, toga, je, možda, malo, undefined, po, sam, kako, me, kako, samo, ona, undefined, da, pre, do, ništa, samo, prema, kako, undefined, oni, po, sa, vreme, će, ovo, tako, undefined, ništa, ni, si, mi, njega, bez, ovo, undefined, bili, samo, ga, koja, njih, je, ni, undefined, čak, malo, ja, samo, sa, prema, ponovo, undefined, nekoliko, na, ali, zbog, do, dok, dok, undefined, ona, samo, biti, zbog, kako, ovo, koja, undefined, nas, za, su, će, već, ti, me, undefined, od, jedan, ako, kad, na, od, bio, undefined, im, gde, šta, zbog, prema, jedan, što, undefined, njih, nisu, kada, nego, od, joj, sam, undefined, ljudi, im, sam, ništa, ništa, mu, koja, undefined, ti, bila, gde, čak, ona, im, dobro, undefined, već, sve, po, je, što, možda, tu, undefined, se, onda, ovo, ništa, mnogo, ovo, prema, undefined, ih, smo, su, će, ga, ponovo, me, undefined, bilo, joj, ili, kada, tako, mu, biti, undefined, bila, biti, nisam, im, ni, ni, njega, undefined, tamo, ponovo, kako, oni, još, nas, bi, undefined, je, nešto, zbog, od, kao, smo, više, undefined, mogao, nas, ga, čak, jedan, ovde, bili, undefined, ti, ali, nisu, bi, kad, kad, pa, undefined, on, kad, ih, od, malo, malo, tako, undefined, sa, jedan, oni, već, sada, tako, toga, undefined, više, koje, sve, koje, pa, nisam, koje, undefined, ti, ona, onda, on, njih, kad, reče, undefined, ni, će, koja, ja, nas, smo, li, undefined, on, čak, koji, me, vreme, tamo, biti, undefined, gde, će, pa, malo, ništa, bio, može, undefined, ti, ništa, tu, bi, ljudi, pre, kada, undefined, pre, mu, nekoliko, više, ovde, koja, bila, undefined, ali, dok, dok, ili, dok, li, kroz, undefined, mnogo, koje, nešto, zbog, koji, još, ti, undefined, šta, njega, nisu, koje, iz, su, ljudi, undefined, kao, joj, do, nekoliko, na, ništa, sve, undefined, sa, sve, ih, me, sada, ništa, zbog, undefined, se, dok, od, gde, njega, kao, li, undefined, bilo, ni, ali, već, bila, ni, onda, undefined, ako, gde, zbog, nisu, bi, zbog, šta, undefined, joj, si, možda, si, nekoliko, ili, je, undefined, vreme, onda, im, ja, nisu, sve, nije, undefined, sve, mu, za, biti, sada, bilo, pre, undefined, bila, kroz, više, koji, njega, nije, iz, undefined, sada, bila, ljudi, čak, bili, li, toga, undefined, biti, samo, bili, jedan, možda, gde, možda, undefined, može, čak, nas, sam, ako, bilo, biti, undefined, jedan, kako, joj, sa, ni, oko, šta, undefined, nisu, tako, oko, bili, bi, ili, sam, undefined, je, njega, mnogo, ali, bilo, možda, dok, undefined, bili, da, bez, sve, bila, gde, koja, undefined, ne, tamo, se, se, koje, možda, dok, undefined, jedan, što, onda, mi, ništa, koje, nisu, undefined, samo, sa, bi, ponovo, do, malo, toga, undefined, ali, sam, ja, može, dok, njih, ne, undefined, sve, ono, već, ono, ja, ali, još, undefined, bila, onda, kad, bili, mogao, koja, ljudi, undefined, ne, bila, tamo, toga, nisu, bila, na, undefined, se, onda, se, vreme, još, tamo, bilo, undefined, bilo, kako, malo, nekoliko, ovde, mogao, nisam, undefined, ovde, ni, više, njih, ona, kada, već, undefined, malo, malo, šta, znam, po, od, smo, undefined, pre, oni, nekoliko, tu, mu, će, znam, undefined, biti, će, ni, oko, im, ona, što, undefined, si, ponovo, bez, ni, onda, od, ovde, undefined, ja, ono, prema, nisam, više, dok, nisu, undefined, tu, već, je, dok, šta, bila, se, undefined, li, pre, od, joj, ono, nekoliko, po, undefined, kada, ovde, možda, da, njih, ili, za, undefined, dok, jedan, je, prema, reče, ponovo, nisam, undefined, ni, ona, nije, što, do, ona, ljudi, undefined, nisam, kroz, ga, može, ponovo, zbog, kao, undefined, mnogo, nisu, kroz, na, ne, tamo, koji, undefined, kako, ovde, sada, bili, ona, od, si, undefined, te, čak, ovde, dok, koji, mu, je, undefined, to, može, ali, bi, da, oko, nego, undefined, dobro, bio, zbog, onda, ovo, prema, pre, undefined, na, ali, šta, ako, bi, ili, možda, undefined, nas, im, je, nisu, bio, ja, što, undefined, ovo, ti, pre, na, njih, kroz, sada, undefined, smo, od, li, ono, si, toga, nekoliko, undefined, ga, je, onda, bio, li, ponovo, to, undefined, toga, bili, pa, je, nije, ti, mogao, undefined, joj, ništa, pa, mnogo, kao, će, dok, undefined, ono, prema, me, bila, bili, oni, možda, undefined, samo, pre, njih, čak, nekoliko, joj, mi, undefined, zbog, reče, oni, nisam, može, ali, bez, undefined, onda, možda, biti, malo, prema, dobro, ni, undefined, koji, ljudi, me, na, njega, mu, ih, undefined, sada, dobro, su, smo, bio, ja, je, undefined, bez, nisu, bilo, za, što, se, prema, undefined, bili, ga, mogao, oni, biti, čak, joj, undefined, tu, sam, kad, bio, sve, njega, će, undefined, tako, ovo, ti, ili, kako, dobro, kako, undefined, sa, bili, oko, bez, već, koji, nas, undefined, zbog, ga, ti, kada, bila, ako, možda, undefined, li, me, nekoliko, to, ono, zbog, tamo, undefined, vreme, će, sa, ga, samo, vreme, sam, undefined, ništa, ono, njih, kroz, bi, koje, su, undefined, ponovo, ono, njih, kao, na, kroz, li, undefined, po, ljudi, nešto, im, oko, dobro, bio, undefined, oni, nego, zbog, kroz, sam, im, joj, undefined, si, koja, ponovo, da, su, ponovo, toga, undefined, čak, pre, ništa, kao, prema, on, to, undefined, ponovo, kada, jedan, čak, ja, pre, više, undefined, ono, ono, ovde, ih, ne, će, što, undefined, će, ili, malo, malo, znam

Lose reci (0):


Link ka tvojoj stranici: