Ime: mc.kgb-minecraft.info

Test: Srpski (latinica)
Trenutni rank: 3
U trenutku kada je upisan u bazu, bio je rank: 1
Vreme testiranja: 22.07.2017. 20:33

Sakupljeno poena: 23728
Broj reci u minuti: 2973
Broj slova u minuti: 14836

Dobre reci (2973):
nisam, je, kao, oko, još, više, ne, undefined, im, se, ovo, šta, nisam, će, gde, undefined, možda, oko, smo, ali, koja, ili, sada, undefined, me, možda, nije, vreme, dobro, onda, sada, undefined, ne, kako, nego, kako, ili, mi, po, undefined, pre, kada, ovo, ja, to, joj, da, undefined, pa, ja, ih, mnogo, pa, na, bili, undefined, je, čak, to, pa, koja, do, ponovo, undefined, čak, im, bili, dobro, kao, znam, nisam, undefined, pre, kako, bili, li, vreme, do, dok, undefined, već, jedan, prema, mu, im, šta, gde, undefined, da, nisu, da, me, ni, nešto, bilo, undefined, si, su, gde, koja, kad, ali, si, undefined, ako, koja, je, nekoliko, mogao, bila, ljudi, undefined, se, onda, ljudi, li, kao, bilo, ni, undefined, tako, bio, vreme, šta, si, pre, si, undefined, ništa, ovde, ovde, njega, bez, do, vreme, undefined, nešto, na, njih, koja, me, smo, sve, undefined, prema, malo, ljudi, sa, može, bilo, ništa, undefined, reče, ne, prema, tako, više, ga, koja, undefined, što, ništa, po, na, ovo, to, joj, undefined, prema, njih, nisam, ako, što, na, mnogo, undefined, čak, smo, ga, ga, na, je, da, undefined, joj, bila, ljudi, mnogo, si, to, dok, undefined, se, li, reče, ih, njih, ovo, ništa, undefined, sa, sve, za, su, mi, bili, kad, undefined, toga, znam, ali, si, nisam, pre, šta, undefined, nisu, kad, već, zbog, nešto, na, bila, undefined, ja, zbog, kada, možda, njih, ti, na, undefined, ponovo, kako, jedan, reče, ovo, ti, jedan, undefined, li, ako, čak, zbog, te, to, za, undefined, što, joj, nas, do, nisu, dok, kako, undefined, onda, tu, sam, kad, nešto, nekoliko, zbog, undefined, ga, biti, malo, sada, nije, ako, nisu, undefined, sam, tu, mogao, bez, ali, nas, ni, undefined, jedan, za, joj, pre, može, toga, pa, undefined, ona, to, ako, on, više, ali, tako, undefined, će, čak, reče, nisu, više, jedan, ona, undefined, dok, ovo, koji, malo, tu, to, joj, undefined, gde, te, sam, jedan, su, ono, nego, undefined, te, mnogo, ja, samo, koji, bio, ja, undefined, dok, ni, vreme, mogao, njega, bio, ti, undefined, ovo, na, ili, bez, ne, malo, vreme, undefined, više, iz, dok, nisam, ni, nekoliko, može, undefined, kroz, kada, koji, ti, te, već, pa, undefined, oko, od, kroz, na, malo, dobro, tu, undefined, ljudi, za, dobro, što, on, bili, onda, undefined, dobro, prema, više, na, nešto, sa, pre, undefined, tu, oni, nešto, ih, ni, ja, bila, undefined, ja, mi, me, nisu, već, sada, si, undefined, tu, ono, kroz, kako, ako, ona, sa, undefined, bila, tamo, da, nisu, što, bio, od, undefined, mnogo, koji, što, ako, vreme, oko, ni, undefined, nekoliko, sam, više, vreme, mnogo, tako, bili, undefined, ono, tu, si, mnogo, kad, je, on, undefined, nije, koji, to, samo, si, bili, sada, undefined, nisam, sam, gde, kroz, ljudi, već, ali, undefined, na, ni, kroz, gde, ovde, se, bila, undefined, pa, smo, mogao, kao, me, kako, može, undefined, joj, tako, ovo, da, ona, možda, sam, undefined, sa, ali, tako, zbog, šta, možda, kroz, undefined, oko, nisu, bili, sada, bila, onda, pa, undefined, ni, bilo, koje, gde, ovo, ja, ili, undefined, što, joj, ona, smo, ništa, ljudi, ja, undefined, kao, prema, nešto, bi, si, li, toga, undefined, njih, li, ovo, ništa, ili, sam, ovo, undefined, ljudi, koji, mi, više, šta, biti, ovo, undefined, toga, on, gde, bili, oni, na, nego, undefined, prema, kad, nešto, nekoliko, čak, šta, tu, undefined, jedan, od, ali, prema, ovo, ne, ili, undefined, ih, li, kao, on, nas, nisu, bilo, undefined, to, mu, kroz, samo, može, ali, nisam, undefined, više, po, ako, što, to, samo, si, undefined, na, onda, koji, ga, ono, reče, tu, undefined, nas, njih, bilo, nas, za, mi, ne, undefined, ja, pa, sa, možda, kako, reče, kao, undefined, sada, ih, si, on, je, biti, kako, undefined, mi, do, kako, mi, prema, te, dok, undefined, je, za, dok, ili, ali, tu, sve, undefined, gde, tu, se, do, je, bez, onda, undefined, koji, njih, bila, ti, si, što, mu, undefined, još, po, za, sada, bio, im, onda, undefined, je, tako, sve, si, od, tamo, pre, undefined, bio, ne, bilo, mi, pa, ponovo, joj, undefined, pre, iz, iz, ja, sam, će, iz, undefined, ni, nego, ti, iz, nas, jedan, nas, undefined, gde, koji, samo, kada, ni, nego, ništa, undefined, za, li, koji, ono, već, za, može, undefined, ti, što, bila, ja, ljudi, sada, ne, undefined, više, nekoliko, smo, tu, oko, li, je, undefined, više, biti, od, zbog, nego, više, ga, undefined, vreme, ponovo, kako, kad, će, za, bio, undefined, kada, može, iz, kako, od, biti, su, undefined, će, da, me, dok, koje, nešto, koje, undefined, bilo, bi, su, znam, smo, ja, njih, undefined, ali, tamo, si, nisam, biti, sam, šta, undefined, nisu, ili, je, je, će, bilo, nego, undefined, zbog, nisu, više, mu, bilo, on, ponovo, undefined, je, on, ali, po, koji, bi, kad, undefined, nas, joj, nego, ono, možda, su, kroz, undefined, ono, koje, ti, već, ako, pre, bio, undefined, onda, dobro, više, sam, se, bilo, malo, undefined, više, kao, smo, do, što, sa, što, undefined, su, oko, onda, bi, ni, koje, koja, undefined, sam, bili, koja, da, vreme, pre, kroz, undefined, ih, što, gde, su, se, njega, on, undefined, može, kroz, bio, kad, mu, te, ono, undefined, me, vreme, to, jedan, kroz, tamo, biti, undefined, bez, što, to, sa, ti, bi, prema, undefined, zbog, ili, ljudi, sve, onda, jedan, se, undefined, biti, bi, vreme, si, već, ono, do, undefined, jedan, ništa, prema, dobro, kroz, malo, iz, undefined, samo, reče, bila, koji, ja, šta, ovde, undefined, to, ona, ponovo, kroz, ljudi, kada, već, undefined, reče, ono, ne, tamo, pa, bi, kao, undefined, samo, nije, kad, kad, ili, od, nego, undefined, bili, ona, koja, ovo, ponovo, bio, pa, undefined, nisam, ponovo, te, sve, će, nisu, samo, undefined, ovo, reče, što, nisu, ga, još, reče, undefined, se, sam, možda, ga, bi, nisu, me, undefined, sa, ovo, bi, tako, su, ljudi, nas, undefined, nije, ako, njih, sa, jedan, su, bila, undefined, su, koja, se, koja, više, su, da, undefined, ono, im, joj, tako, gde, možda, čak, undefined, sam, ovo, toga, ljudi, prema, do, kako, undefined, su, kada, samo, šta, će, kroz, nisu, undefined, ga, ga, ja, njega, bilo, li, gde, undefined, ni, šta, ne, još, ljudi, koji, ni, undefined, njega, mu, koja, bili, ali, bilo, bila, undefined, ga, nas, njih, on, smo, sam, ja, undefined, ništa, ali, malo, bi, može, može, bio, undefined, zbog, on, ono, još, joj, biti, nekoliko, undefined, koja, već, pre, bili, bio, su, oko, undefined, da, po, njih, ili, ja, šta, mnogo, undefined, nisu, dobro, reče, me, ni, nešto, kroz, undefined, što, ponovo, mi, im, ni, biti, kao, undefined, kao, pa, nego, kako, šta, te, ljudi, undefined, tako, ih, ili, ako, pa, ništa, šta, undefined, mi, te, bio, ponovo, vreme, bio, do, undefined, ovo, na, više, pa, biti, sve, ništa, undefined, koje, su, ako, to, ti, oni, samo, undefined, ako, da, sam, pre, ako, ljudi, dok, undefined, sa, još, tu, pa, vreme, nisam, li, undefined, da, si, sam, nisu, vreme, si, za, undefined, po, bilo, biti, nego, bili, bio, nešto, undefined, malo, to, za, prema, mi, mnogo, koja, undefined, bi, vreme, ih, jedan, bili, ne, kroz, undefined, koje, bilo, je, je, možda, mi, malo, undefined, možda, sa, bi, kroz, bi, si, kad, undefined, bili, pa, to, dobro, ono, bila, bilo, undefined, već, vreme, li, prema, pre, vreme, tamo, undefined, mu, malo, dobro, ali, ni, biti, pre, undefined, onda, tako, se, samo, po, za, oni, undefined, je, se, se, što, ljudi, vreme, jedan, undefined, iz, joj, ja, koje, što, prema, još, undefined, sa, zbog, koje, prema, su, ovo, joj, undefined, to, kao, su, toga, ali, njih, još, undefined, ovo, si, do, dobro, oni, na, ja, undefined, što, ono, na, se, koji, ja, ga, undefined, reče, sam, me, od, ni, im, tako, undefined, što, za, tako, nekoliko, više, tako, ili, undefined, ti, samo, koja, im, nije, bio, se, undefined, bila, mogao, prema, tako, njega, ona, zbog, undefined, ili, malo, od, se, sam, mu, tamo, undefined, može, nego, njih, to, da, ovde, su, undefined, na, on, iz, to, nije, dok, šta, undefined, nekoliko, me, to, bi, tako, mu, ti, undefined, si, bi, na, samo, se, smo, je, undefined, sve, sa, mogao, dok, mu, možda, bili, undefined, po, mu, im, dobro, već, ljudi, te, undefined, me, nešto, su, ni, reče, li, ih, undefined, reče, joj, tamo, ja, tako, još, koje, undefined, onda, mogao, nego, ja, za, oko, biti, undefined, nešto, može, već, samo, nisam, ih, biti, undefined, onda, ja, samo, oko, dok, nisam, znam, undefined, gde, sa, kao, mi, već, koji, on, undefined, kako, ponovo, me, bi, može, ovo, nije, undefined, je, ona, na, nas, može, može, sada, undefined, šta, joj, njega, njega, na, ono, bili, undefined, njega, ali, bilo, će, se, će, već, undefined, zbog, još, sam, bio, sam, sada, ono, undefined, ili, ili, prema, kao, po, tamo, dok, undefined, im, kada, tamo, može, malo, ovo, nisu, undefined, vreme, joj, bez, smo, više, ga, ono, undefined, onda, nisam, pa, li, nisam, on, nešto, undefined, dok, on, su, dok, tako, ovo, njega, undefined, reče, mi, ovde, koji, reče, mnogo, kao, undefined, koji, mnogo, nije, ga, nisam, ovo, može, undefined, nešto, koji, tako, bio, ovde, ne, bili, undefined, oni, još, sve, je, možda, nisam, mogao, undefined, može, nisam, čak, gde, tu, ako, po, undefined, kada, kada, ništa, njih, smo, kao, koji, undefined, joj, nisam, onda, oko, te, oko, je, undefined, njih, oko, tako, oko, tu, on, po, undefined, će, tu, njega, ovde, mi, bez, koji, undefined, koje, oni, nego, ovo, bez, ne, si, undefined, tako, nisu, koja, dobro, on, može, njega, undefined, ili, ih, malo, nešto, ovde, kao, nisu, undefined, ono, kad, nas, za, ga, ga, jedan, undefined, ja, smo, tu, koje, ništa, smo, smo, undefined, pa, ja, tako, sve, su, će, ono, undefined, do, ali, gde, će, još, od, li, undefined, već, kada, mu, pa, može, za, ako, undefined, oni, od, mogao, ništa, samo, sve, zbog, undefined, sa, samo, kad, možda, je, jedan, sam, undefined, njega, nisam, da, smo, ništa, sa, pa, undefined, su, još, oni, kada, kada, ovde, oni, undefined, ne, tu, kada, vreme, prema, kad, bio, undefined, toga, ništa, da, su, od, već, ili, undefined, ona, nego, ne, još, sam, ono, malo, undefined, ono, zbog, ti, još, po, nekoliko, njih, undefined, pre, pa, ljudi, ni, već, mogao, dobro, undefined, jedan, ali, da, nešto, mi, kao, tu, undefined, od, ljudi, na, biti, već, njih, zbog, undefined, bez, ljudi, jedan, pa, koji, možda, za, undefined, bi, kroz, pa, na, vreme, ali, ti, undefined, bilo, mnogo, li, iz, smo, joj, vreme, undefined, ili, sa, prema, nisam, već, mu, se, undefined, bila, ga, sa, im, više, oko, im, undefined, kad, bilo, nisu, samo, već, mi, ovde, undefined, tamo, kako, sve, to, tako, nas, smo, undefined, prema, sada, čak, pa, ih, nije, ja, undefined, bili, što, već, nego, malo, si, prema, undefined, ili, si, bez, reče, do, je, čak, undefined, ih, sve, zbog, li, bila, je, ja, undefined, nije, možda, možda, nije, smo, za, kad, undefined, što, dok, nas, toga, do, mnogo, će, undefined, ni, samo, vreme, on, ovo, nije, malo, undefined, im, još, šta, prema, ništa, može, biti, undefined, ali, ovo, po, ni, kad, sada, još, undefined, po, malo, još, koje, njega, nije, me, undefined, bili, nisu, čak, biti, li, njih, toga, undefined, tu, ništa, ne, bio, nije, pa, ako, undefined, jedan, tu, po, to, njega, nisam, ljudi, undefined, čak, njih, nešto, te, možda, nekoliko, me, undefined, bili, još, im, im, to, malo, možda, undefined, više, ljudi, oko, tamo, oni, ovo, ako, undefined, dobro, ti, ga, kako, nego, već, biti, undefined, još, dobro, za, dok, nego, oko, za, undefined, će, ti, njih, koji, koja, njega, nego, undefined, dok, ovde, ono, će, samo, njega, me, undefined, bi, sa, kako, još, ti, već, ih, undefined, ono, im, bilo, malo, njih, reče, kroz, undefined, smo, što, ne, nije, ljudi, bi, tamo, undefined, ili, koja, nije, ga, više, već, kroz, undefined, si, dok, se, dok, koji, ja, po, undefined, nekoliko, nego, malo, samo, sve, zbog, ono, undefined, po, te, koji, mi, nisam, kao, su, undefined, me, da, tamo, od, sa, su, nisu, undefined, već, nešto, smo, li, je, koja, sada, undefined, će, mi, oni, do, kad, to, mnogo, undefined, gde, to, čak, on, sve, koje, me, undefined, što, ovde, prema, od, ih, on, dobro, undefined, koja, kad, mi, nisu, bilo, nekoliko, nego, undefined, oni, koja, to, ona, ali, više, ovo, undefined, smo, za, ovde, si, do, nas, im, undefined, im, ljudi, samo, bilo, dok, pa, pre, undefined, ih, bi, nije, kad, nisu, nije, je, undefined, me, da, ništa, biti, čak, njih, sa, undefined, pre, me, ljudi, što, koja, tamo, ni, undefined, pa, on, njega, vreme, znam, reče, li, undefined, ne, mogao, će, nisam, njega, bili, su, undefined, zbog, ovde, bio, on, bili, reče, on, undefined, te, kada, nisam, bez, da, za, ga, undefined, koje, već, tako, jedan, koje, bi, dok, undefined, sada, kako, kao, kad, koje, kao, koji, undefined, bilo, nekoliko, sam, bili, ništa, sam, pa, undefined, mogao, tamo, tamo, biti, po, ponovo, do, undefined, po, da, mi, jedan, se, sam, nije, undefined, pre, ja, zbog, čak, li, smo, nešto, undefined, ti, možda, kako, sa, ljudi, kako, kada, undefined, tako, za, sa, kroz, vreme, prema, sve, undefined, koji, bi, ako, dobro, to, bili, iz, undefined, smo, ovo, mnogo, onda, će, bilo, gde, undefined, sada, bilo, li, onda, te, koji, si, undefined, li, možda, bio, kako, ih, ponovo, da, undefined, te, mu, kad, da, možda, pa, na, undefined, znam, koji, ja, nas, ljudi, zbog, kada, undefined, što, od, mogao, njega, ili, sa, nekoliko, undefined, do, bi, ili, mu, kroz, biti, nisu, undefined, za, samo, toga, nisu, mi, tu, nekoliko, undefined, su, koja, li, bio, kako, biti, nešto, undefined, možda, šta, mu, njih, koja, možda, bez, undefined, za, mnogo, ništa, od, po, koje, pre, undefined, je, sve, to, ona, nisu, ili, nešto, undefined, joj, joj, dok, sve, oni, nisu, sada, undefined, biti, sve, mnogo, ga, već, bila, će, undefined, kroz, nije, iz, li, nisu, samo, toga, undefined, ljudi, na, nije, mi, ponovo, tu, kao, undefined, kao, ne, prema, joj, koji, ako, oni, undefined, tamo, bi, sa, dok, kad, li, mu, undefined, nekoliko, njih, sam, sam, se, nekoliko, ali, undefined, li, ona, mi, nisam, jedan, bilo, pre, undefined, do, onda, to, li, bio, ali, bilo, undefined, ti, li, ponovo, su, joj, tako, li, undefined, ili, do, nešto, pa, pre, je, tu, undefined, nisu, nisam, reče, ga, ali, ovo, po, undefined, ako, se, sve, ali, ali, bila, ili, undefined, njih, kroz, gde, nisam, iz, ne, nije, undefined, kad, ili, da, što, nešto, dobro, samo, undefined, bio, na, možda, bi, prema, ali, ona, undefined, koje, on, nisam, kada, nešto, ti, iz, undefined, jedan, vreme, što, sam, prema, ovde, on, undefined, malo, može, ona, te, ti, na, im, undefined, prema, gde, to, već, mi, nego, mi, undefined, im, te, dobro, možda, bi, nešto, može, undefined, pre, još, to, tamo, ga, dobro, vreme, undefined, im, čak, te, možda, nisam, si, te, undefined, smo, šta, bilo, biti, te, ljudi, koje, undefined, znam, bilo, do, kad, oni, mu, me, undefined, ljudi, ono, pa, ili, im, kao, on, undefined, te, više, onda, ali, sam, nego, zbog, undefined, pa, tamo, nešto, gde, bilo, sada, mi, undefined, vreme, znam, njih, pre, zbog, kroz, oni, undefined, možda, me, za, ali, pa, oni, oni, undefined, ako, ovde, joj, možda, sada, bili, joj, undefined, više, dobro, ja, ništa, da, kada, bi, undefined, smo, joj, ni, reče, kad, za, bez, undefined, bez, koja, ih, može, smo, nekoliko, li, undefined, li, sa, se, im, su, tu, ništa, undefined, oko, ja, jedan, ja, ljudi, nisam, prema, undefined, koja, onda, vreme, ništa, šta, sve, bili, undefined, reče, nisu, ja, ne, pa, ovo, mogao, undefined, ništa, te, do, bi, ljudi, kako, nas, undefined, on, onda, ja, ne, možda, njega, kada, undefined, ti, ponovo, na, šta, sada, nešto, me, undefined, ovde, gde, njega, to, tu, kada, toga, undefined, mi, tu, šta, ja, njih, joj, tu, undefined, ništa, smo, ona, već, ovde, ponovo, ovde, undefined, ljudi, nas, bila, ga, može, ali, mu, undefined, možda, ali, možda, mu, bi, nas, ona, undefined, jedan, ništa, na, oko, kroz, može, bio, undefined, ih, ovo, ovde, oko, mi, što, kad, undefined, kako, smo, može, oni, po, ih, će, undefined, bila, tamo, ih, bili, se, ponovo, su, undefined, joj, se, li, dok, mi, mu, može, undefined, mogao, si, toga, ovo, tako, mogao, ovo, undefined, nisu, koji, toga, ga, možda, bila, zbog, undefined, bio, po, što, do, malo, ovde, bili, undefined, nisam, ako, sa, ali, si, zbog, sa, undefined, im, dobro, bilo, mu, se, još, nekoliko, undefined, bila, mi, ja, se, da, prema, sada, undefined, kao, od, smo, možda, kao, ljudi, vreme, undefined, bio, ona, koja, sa, se, tu, kad, undefined, dobro, me, više, oni, tako, je, ljudi, undefined, čak, ih, jedan, samo, bio, čak, nego, undefined, čak, po, kao, od, više, ljudi, može, undefined, smo, koji, već, više, tako, za, šta, undefined, kao, vreme, kad, nisam, će, bez, za, undefined, mogao, pa, više, nije, ne, me, si, undefined, bi, možda, ljudi, tu, mi, bila, biti, undefined, sada, na, mogao, je, ili, nisam, ona, undefined, prema, njih, ili, od, pre, te, šta, undefined, nisu, im, ga, ih, ga, bez, oko, undefined, bez, joj, šta, još, prema, do, se, undefined, njega, ponovo, koje, prema, ih, oko, kroz, undefined, ne, bez, od, samo, su, je, kroz, undefined, kao, oko, zbog, koje, je, sada, od, undefined, dobro, sada, sa, iz, iz, bi, po, undefined, ja, si, mnogo, mnogo, što, od, tako, undefined, kada, ni, bilo, ovo, ovde, već, nas, undefined, sam, nešto, prema, smo, na, tu, malo, undefined, biti, reče, kad, oni, šta, može, nego, undefined, vreme, im, nije, to, ono, oni, dobro, undefined, ona, ljudi, dobro, bez, sada, sam, li, undefined, biti, kao, do, do, za, da, reče, undefined, ni, nisam, koje, te, po, više, njih, undefined, to, čak, nešto, što, nisu, nisam, bez, undefined, ništa, nisu, mogao, im, možda, zbog, zbog, undefined, kada, je, bili, da, njega, nisu, dok, undefined, je, oni, koja, šta, više, njih, bio, undefined, vreme, toga, samo, tamo, joj

Lose reci (0):


Link ka tvojoj stranici: